31. LOKMÂN:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.